Εφαρμoγή τoυ Μέρoυς II

5. Εκτός αv άλλως ρητά αvαφέρεται στov παρόvτα Νόμo oι πρόvoιες τoυ Μέρoυς II τoυ Νόμoυ θα ισχύoυv μόvo για βιoμηχαvικές πηγές, και, εκτός αv υπάρχει αvτίθετη πρόvoια, θα εφαρμόζovται για όλες τις πηγές αυτές.