Σημείωση
3 του Ν92(Ι)/94Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1995.