Προοίμιο

Δεδομένου ότι, συνεπεία της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης στρατιωτικής κατοχής τμήματος της επικράτειας της Δημοκρατίας, καθίσταται αναγκαία η χρήση ιδιωτικής ιδιοκτησίας για την αντιμετώπιση έκτακτων αμυντικών αναγκών, οι οποίες έχουν προκύψει ή προκύπτουν από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί~ και

Δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο καθίσταται αναγκαία η χρήση της πιο πάνω ιδιοκτησίας εξαρτάται άμεσα από τα υφιστάμενα σε κάθε χρονική στιγμή στρατιωτικά δεδομένα, καθώς και από την εν γένει κατάσταση που προκύπτει ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης στρατιωτικής, κατοχής εδαφών της Δημοκρατίας.