Εφαρμογή της γενικής εκτίμησης

2. Η γενική εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία διενεργήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 69 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου, εφαρμόζεται για τους σκοπούς των περί Αποχετεύσεων Λάρνακας Κανονισμών του 1991 από την 1η Ιανουαρίου 1992.