Σημείωση
3 του Ν.158(Ι)/2007Έναρξη της ισχύος του Ν.158(Ι)/2007

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 158(Ι)/2007] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2008.