Σύσταση συμβουλευτικών σωμάτων

13.-(1) Συνιστώνται τα πιο κάτω Συμβουλευτικά Σώματα του Οργανισμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων που ακολουθούν:

(α) Η Πολιτική Επιτροπή Νεολαίας, καλούμενη “Πολιτική Επιτροπή”

(β) το Συμβουλευτικό Συνδικαλιστικό Σώμα, καλούμενο “Συνδικαλιστικό Σώμα”

(γ) το Γενικό Συμβουλευτικό Σώμα, καλούμενο “Συμβουλευτικό Σώμα”.

(2) Το Συμβούλιο οφείλει να ζητά και να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις συστάσεις των Συμβουλευτικών Σωμάτων για θέματα που μελετά και που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες τους.