Ταμείο

27.-(1) Ο Οργανισμός έχει χωριστό ταμείο στο οποίο κατατίθεται-

(α) Κάθε επιχορήγηση ή οποιοδήποτε έσοδο ή ποσό το οποίο εισπράττεται ή συλλέγεται με οποιοδήποτε τρόπο, περιλαμβανόμενων δωρεών ή που είναι πληρωτέο στον Οργανισμό

(β) το προϊόν οποιουδήποτε δανείου.

(2) Από το Ταμείο του Οργανισμού καταβάλλονται-

(α) Οι απολαβές του Εκτελεστικού Γραμματέα και των άλλων μελών του προσωπικού

(β) οι τυχόν αποζημιώσεις του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου που αναφέρονται στο εδάφιο (7) του άρθρου 5

(γ) το τοκοχρεωλύσιο οποιουδήποτε δανείου που συνάπτεται από τον Οργανισμό

(δ) όλα τα αναγκαία για τη λειτουργία του Οργανισμού και την εκπλήρωση των σκοπών του έξοδα και γενικά οποιοδήποτε ποσό νομίμως οφειλόμενο από τον Οργανισμό.