Σημείωση
3 του Ν.137(I)/2001Καταργητική διάταξη

Οι Ατομικές Διοικητικές Πράξεις με αριθμούς 1027 και 1028 που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 3539 της 22ας Οκτωβρίου 2001 διά του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.137(Ι)/2001], καταργούνται, και οποιαδήποτε ενέργεια ή πράξη έγινε δυνάμει των διοικητικών αυτών πράξεων θεωρείται ως μη γενομένη.