Σημείωση
3 του Ν.53Α(I)/2002Καταργητική διάταξη

Οι Ατομικές Διοικητικές Πράξεις με αριθμούς 508 και 509 που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 3604 της 17ης Μαΐου 2002 και η Ατομική Διοικητική Πράξη με αριθμό 532 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 3606 της 24ης Μαΐου 2002 με τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.53Α(I)/2002], καταργούνται, και οποιαδήποτε ενέργεια ή πράξη έγινε δυνάμει των διοικητικών αυτών πράξεων, θεωρείται ως μη γενόμενη.