Σημείωση
3 του Ν.58(I)/2005Έναρξη της ισχύος του Ν.58(I)/2005 και μεταβατικές διατάξεις.

3.(1)  Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.58(Ι)/2005] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η υφιστάμενη Προσωρινή Επιτροπή παύει με το διορισμό της νέας Προσωρινής Επιτροπής σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.58(Ι)/2005].

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει τη νέα Προσωρινή Επιτροπή σε περίοδο τριάντα ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.58(Ι)/2005].