ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ I

(Άρθρα 2, 3, 6, 14)

 

Επενδυτικές υπηρεσίες κατά την έννοια του παρόντος Νόμου, είναι—

1. (i) Η λήψη και διαβίβαση για λογαριασμό τρίτων, εντολών για κατάρτιση συναλλαγών με αντικείμενο ένα ή περισσότερα από τα χρηματοοικονομικά μέσα•

(ii) η εκτέλεση των εντολών, που αναφέρονται στην παράγραφο (i) για λογαριασμό τρίτων.

2. Η  διαπραγμάτευση και αγοραπωλησία για ίδιο λογαριασμό χρηματοοικονομικών μέσων.

3. Η διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών στο πλαίσιο εντολής των τελευταίων, εφόσον τα χαρτοφυλάκια συμπεριλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα.

4. Η αναδοχή της έκδοσης ή η διάθεση, ενός ή περισσοτέρων από τα χρηματοοικονομικά μέσα, που αναφέρονται στο Μέρος II του παρόντος Παραρτήματος.

 

 

ΜΕΡΟΣ II

(Άρθρο 2)

 

Χρηματοοικονομικά μέσα, κατά την έννοια του παρόντος Νόμου, είναι—

1. Κινητές αξίες και μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

2. Τίτλοι της χρηματαγοράς.

3. Τίτλοι προθεσμιακών χρηματοπιστωτικών συμβάσεων (futures), συμπεριλαμβανομένων των ισοδύναμων τίτλων, που παρέχουν δικαίωμα εκκαθάρισης τοις μετρητοίς.

4. Προθεσμιακά συμβόλαια επιτοκίου (FRAs).

5. Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) με αντικείμενο επιτόκιο ή συνάλλαγμα, καθώς και συμβάσεις ανταλλαγής συνδεόμενες με μετοχές ή με δείκτη μετοχών (equity swaps).

6. Δικαιώματα προαιρέσεως (options) για την απόκτηση ή διάθεση στο μέλλον οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου, περιλαμβανομένων των ισοδύναμων μέσων, που παρέχουν δικαίωμα εκκαθάρισης τοις μετρητοίς και, ιδίως, δικαιώματα προαιρέσεως επί συναλλάγματος και επιτοκίων.

 

 

ΜΕΡΟΣ III

(Άρθρα 2, 55,56, 57, 69)

 

Παρεπόμενες υπηρεσίες, κατά την έννοια του παρόντος Νόμου, είναι—

1. Η φύλαξη ή διοικητική διαχείριση ενός ή περισσότερων χρηματοοικονομικών μέσων.

2. Η εκμίσθωση θυρίδων.

3. Η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε τρίτους (πελάτες) προς διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοοικονομικά μέσα, εφόσον στις συναλλαγές αυτές συμμετέχει η επιχείρηση, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο.

4. Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής τους στρατηγικής και κάθε θέμα, που σχετίζεται με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, καθώς και η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών στον τομέα της συγκέντρωσης επιχειρήσεων (συγχωνεύσεις και εξαγορές).

5. Υπηρεσίες, που σχετίζονται με την αναδοχή έκδοσης, όπως υπηρεσίες συμβούλου έκδοσης.

6. Παροχή επενδυτικών συμβουλών με αντικείμενο ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα.

7. Υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος, εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.