Διατήρηση ισχύος των Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας

68. Οι εκδοθείσες από την Κεντρική Τράπεζα Οδηγίες για θέματα, για τα οποία η Κεντρική Τράπεζα έχει εξουσία ως Εποπτική Αρχή δυνάμει του παρόντος Νόμου να εκδίδει Οδηγίες εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν αντίκεινται στον παρόντα Νόμο, μέχρι τροποποιήσεώς τους από την Κεντρική Τράπεζα δυνάμει του παρόντος Νόμου.