Αστική ευθύνη

66. Οι Ε.Π.Ε.Υ και οι Ε.Δ.Ε.Κ.Α υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους πελάτες τους για ζημιά ή απώλεια κέρδους ή και τα δύο, που τυχόν έχουν προκύψει λόγω συμβουλής, ενέργειας ή παράλειψης της ίδιας ή των αντιπροσώπων της, κατά παράβαση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, και των δυνάμει αυτού Κανονισμών ή των Οδηγιών της Εποπτικής Αρχής:

Νοείται ότι, τυχόν ποινική ευθύνη ή ευθύνη από διοικητική παράβαση δεν απαλλάσσει την Ε.Π.Ε.Υ. ή την Ε.Δ.Ε.Κ.Α. από τυχόν αστική ευθύνη της ως ανωτέρω:

Νοείται περαιτέρω ότι, η Ε.Π.Ε.Υ. δύναται να ανακτήσει οποιοδήποτε ποσό, που η ίδια έχει καταβάλει ως αποζημίωση, από τον αντιπρόσωπο της, εάν αυτός έχει ενεργήσει υπαιτίως.