Έκταση εφαρμογής

3.-(1) Ο παρών Νόμος ρυθμίζει την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών στη Δημοκρατία, καθώς και την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών από πρόσωπα, που εδρεύουν στη Δημοκρατία.

(2) Εξαιρούνται της εφαρμογής του παρόντος Νόμου-

(α) Η Κυβέρνηση και η Κεντρική Τράπεζα, καθώς και οποιαδήποτε άλλα εξουσιοδοτημένα δυνάμει Νόμου από την Κυβέρνηση ή την Κεντρική Τράπεζα πρόσωπα, τα οποία ενεργούν σε σχέση με την άσκηση νομισματικής ή συναλλαγματικής πολιτικής ή με σκοπό τη διαχείριση του δημόσιου χρέους·

(β) οι ασφαλιστικές εταιρείες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 των περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμων του 1984 μέχρι 2001, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων ασφαλειών, μεσιτών ή αντιπροσώπων μεσιτών για ζητήματα ασφάλισης, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 2 των πιο πάνω Νόμων, νοουμένου ότι αυτοί περιορίζονται στην προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων των ασφαλιστικών εταιρειών

(γ) οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, κατά την έννοια του περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοιχτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2001, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών τους, καθώς και τα διεθνή συλλογικά επενδυτικά σχέδια, κατά την έννοια του άρθρου 2 των περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμων του 1999 και του 2000·

(δ) οι επιχειρήσεις ή τα πρόσωπα, που ενιαίως ή κεχωρισμένως-

(i) παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες αποκλειστικά σε μητρική ή θυγατρική τους επιχείρηση ή σε θυγατρική επιχείρηση της μητρικής τους·

(ii) λειτουργούν ως διαχειριστικές επιτροπές ταμείων προνοίας ή σχεδίων συντάξεων ή συμβούλια, που διαχειρίζονται αποκλειστικά τα περιουσιακά στοιχεία ταμείων προνοίας ή σχεδίων συντάξεων των μελών των ταμείων ή των σχεδίων αυτών και εν γένει, οι επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, που συνίστανται αποκλειστικά στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων, στα οποία συμμετέχουν αποκλειστικώς εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι επιχειρήσεως·

(ε) τα πρόσωπα, των οποίων η κύρια επαγγελματική δραστηριότητα συνίσταται στη διαπραγμάτευση πρώτων υλών (commodities) για επαγγελματικούς σκοπούς, είτε μεταξύ τους, είτε με τους παραγωγούς ή τους χρήστες των πρώτων υλών (commodities), παρέχουν δε επενδυτικές υπηρεσίες μόνο προς τους αντισυμβαλλομένους τους και μόνο στο βαθμό, που απαιτείται για την άσκηση της κύριας δραστηριότητάς τους.

(3) Επιτρέπεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που κατοικούν ή εδρεύουν στη Δημοκρατία, να παρέχουν την επενδυτική υπηρεσία, που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου 1 του Μέρους I του Πρώτου Παραρτήματος, εφόσον ενεργούν ως αντιπρόσωποι της Ε.Π.Ε.Υ., η οποία και ευθύνεται εξ ολοκλήρου για τις πράξεις τους σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η εν λόγω δραστηριότητα των αντιπροσώπων λογίζεται ως δραστηριότητα της Ε.Π.Ε.Υ.:

Νοείται περαιτέρω ότι αντιπρόσωπος δε δύναται να αντιπροσωπεύει παρά μια Ε.Π.Ε.Υ.

(4) Επιτρέπεται να λειτουργούν στη Δημοκρατία εταιρείες ασχολούμενες με τη λήψη και διαβίβαση εντολών για διενέργεια συναλλαγών επί κινητών αξιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους XII.