Υποχρεώσεις Ε.Π.Ε.Υ. έναντι της Εποπτικής Αρχής

47.-(1) Η Εποπτική Αρχή δύναται να ζητά από τις εποπτευόμενες από αυτή Ε.Π.Ε.Υ. να της υποβάλλουν οποιοδήποτε στοιχείο και να της παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία κρίνει απαραίτητη, για τη διενέργεια του ελέγχου της νόμιμης λειτουργίας τους.

(2) Σε περίπτωση που Ε.Π.Ε.Υ. παραλείπει να υποβάλει στην Εποπτική Αρχή εντός της εύλογης και τακτής προθεσμίας που καθορίζει η Εποπτική Αρχή, τα ζητηθέντα από αυτή στοιχεία και πληροφορίες, διαπράττει διοικητική παράβαση, που τιμωρείται δυνάμει της παραγράφου (ι) του εδαφίου (4) του άρθρου 64.