Σημείωση
161(9) και (10) του Ν.112(I)/2004Μεταβατικές Διατάξεις

(9) Από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.112(I)/2004] στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καταργείται ο περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2002 .

(10) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό, άδεια, Κανονισμός, Διάταγμα, Απόφαση, Διορισμό ή άλλο έγγραφο που έχει εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του προαναφερόμενου στο εδάφιο (9) του παρόντος άρθρου Νόμου, ή Κανονισμών που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού, ο οποίος καταργείται,  συνεχίζει να ισχύει ή να υφίσταται μέχρι την αντικατάσταση ή λήξη αυτού και τεκμαίρεται ότι το περιεχόμενο του εν λόγω πιστοποιητικού, άδειας, Κανονισμού, Διατάγματος, Απόφασης, Διορισμού ή άλλου εγγράφου, ικανοποιεί πλήρως τους όρους ή απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, ή τεκμαίρεται ότι έχει εκδοθεί βάσει του παρόντος Νόμου, εκτός αν υπάρχουν ρητές πρόνοιες στον παρόντα Νόμο περί του αντιθέτου, περίπτωση κατά την οποία  ισχύουν οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου.