Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

"Οδηγία 88/301/ΕΟΚ της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 1988 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές τηλεπικοινωνιακών τερματικών" (EE L 131 της 27.05.1988, σ. 73), όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 94/46/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 1994 (EE L 268 19.10.1994, σ. 15),

"Οδηγία 90/387/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1990 για τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής της παροχής ανοικτού δικτύου (Open Network Provision-ONP" (EE L 192 της 24.07.1990, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 1997 (EE L 295, της 29.10.1997, σ. 23),

"Οδηγία 90/388/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών" (EE L 192 της 24.07.1990, σ. 10) όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 95/51/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 1995 (EE L 256 της 26.10.1995, σ. 49), την Οδηγία 96/2/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 1996 (EE L 020 της 26.01.1996, σ. 59), την Οδηγία 96/19/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 1996 (EE L 074 της 22.3.1996, σ. 13) και την Οδηγία 1999/64/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 1999, (EE L 175 της 10.07.1999, σ. 39),

"Οδηγία 92/44/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 1992 σχετικά με την εφαρμογή της παροχής ανοικτού δικτύου στις μισθωμένες γραμμές" (EE L 165 της 19.6.1992, σ. 27), όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 1997 (L 295 της 29.10.1997, σ. 23), και την Απόφαση 98/80/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 1998 (L 014 της 20.1.1998, σ. 27),

"Οδηγία 97/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 1997 σχετικά με κοινό πλαίσιο γενικών και ειδικών αδειών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (EE L 117 της 07.05.1997, σ. 15),

"Οδηγία 97/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1997 για τη διασύνδεση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών προκειμένου να διασφαλισθεί καθολική υπηρεσία και διαλειτουργικότητα, με εφαρμογή των αρχών παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ)" (EE L 199 της 26.7.1997, σ. 32), όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 98/61/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1998 (EE L 268 της 3.10.1998, σ. 57),

"Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα" (EE L 024 της 30.1.1998, σ. 1),

"Οδηγία 98/1 Ο/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 1998 για την εφαρμογή της παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ) στη φωνητική τηλεφωνία και για την καθολική υπηρεσία για τις τηλεπικοινωνίες σε ανταγωνιστικό περιβάλλον" (EE L 101 της 01.04.1998, σ. 24),

"Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών" (EE L 091 της 07.04.1999, σ. 10),

"Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2887/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο" (EE L 336 της 30.12.2000, σ. 4),

"Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών" (EE L 015 της 21.01.1998, σ. 14-25),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: