Ποινική και αστική ευθύνη

102. -(1) Πρόσωπο το οποίο μετακινεί, καταστρέφει ή προκαλεί ζημιά είτε εσκεμμένως ή άλλως πως σε οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή εγκαταστάσεις και μηχανήματα, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και ευθύνεται στην καταβολή πλήρους αποζημίωσης για την προκληθείσα ζημιά, η οποία δύναται να ανακτάται με πολιτική αγωγή στο αρμόδιο Δικαστήριο.

(2) Άνευ βλάβης στις διατάξεις του εδαφίου (1), Δικαστήριο ενώπιον του οποίου πρόσωπο κατηγορείται για ποινικό αδίκημα κατά παράβαση του εν λόγω εδαφίου, δύναται να υπολογίσει την αποζημίωση που είναι καταβλητέα δυνάμει του εν λόγω εδαφίου (1), και να εκδώσει διάταγμα για την καταβολή αυτής. Τέτοιο διάταγμα εκτελείται ως να ήταν απόφαση σε αστική αγωγή.