Υποχρεώσεις Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου όταν παύσουν να κατέχουν το αξίωμα τους

7. -(1) Κατά τη διάρκεια της θητείας τους και για περίοδο τριών ετών μετά τη για οποιοδήποτε λόγο απώλεια του αξιώματος τους ή μετά τη λήξη της θητείας τους, ο Επίτροπος και Βοηθός Επίτροπος δεν επιτρέπεται να εργοδοτηθούν, να αποκτούν ή κατέχουν οποιαδήποτε μετοχή, ομόλογο, ομόλογο επιβαρύνσεως, ή οποιοδήποτε συμφέρον εν γένει, σε οποιοδήποτε, δημόσιο ή μη, παροχέα τηλεπικοινωνιακού δικτύου, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ή ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή εν πάση περιπτώσει να αποδέχονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ή να δίδουν εντολή ή οδηγίες στο Γραφείο για αποδοχή οποιασδήποτε χορηγίας από οποιοδήποτε των πιο πάνω παροχέων ή χορηγίας για αποδοχή που δεν παρέχεται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, η διεθνή οργανισμό, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παραγράφο (β) του άρθρου 9, του παρόντος Νόμου.

(2) Πρόσωπο, που παραβιάζει τις διατάξεις ή οποιαδήποτε των διατάξεων του εδαφίου (1) είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως, που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, ή σε πρόστιμο, που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.