Παροχή δικτύου ή υπηρεσιών χωρίς άδεια και άλλα αδικήματα

142. -(1) Πρόσωπο που δημιουργεί ή ιδρύει ή παρέχει τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή υπηρεσία άνευ ειδικής άδειας ή γενικής εξουσιοδότησης ή που δημιουργεί ή ιδρύει ή παρέχει τέτοιο δίκτυο ή υπηρεσία εκτός, δυνάμει και σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή με οποιοδήποτε άλλο εκάστοτε σε ισχύ νόμο ή άδεια δυνάμει αυτού, ή δυνάμει και σύμφωνα με άδεια που χορηγείται από τον Επίτροπο δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή με κανονισμούς ή διατάγματα που εκδίδονται από τον Επίτροπο δυνάμει αυτού, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο, που διατάττεται από τον Επίτροπο δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 20, να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία και παραλείπει να το πράξει εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της διαταγής, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Πρόσωπο, που δολίως, εξασφαλίζει υπηρεσία που παρέχεται από αδειούχο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, με πρόθεση να αποφύγει την πληρωμή οποιασδήποτε χρέωσης για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(4) Πρόσωπο που έχει λόγο για να πιστεύει, ή γνωρίζει ότι, οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία έχει ιδρυθεί ή υφίσταται ή λειτουργεί κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, και μεταδίδει ή λαμβάνει οποιοδήποτε μήνυμα χρησιμοποιώντας το εν λόγω δίκτυο ή υπηρεσία ή εκτελεί οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι συναφής με την ίδρυση, ύπαρξη ή λειτουργία του εν λόγω τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή υπηρεσίας είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(5) Πρόσωπο που ενεργεί με οποιοδήποτε από τους πιο κάτω τρόπους σε σχέση με τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές:

(α) Συμμετέχει στη διαχείριση, χρηματοδότηση, λειτουργία ή λειτουργεί επί καθημερινής βάσης τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, γνωρίζοντας ή έχοντας λόγο για να πιστεύει ότι, το εν λόγω δίκτυο ή οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που παρέχονται με τη χρήση αυτού, δεν είναι, ενώ θα έπρεπε να ήτο, αδειούχες, ή

(β) προμηθεύει, εγκαθιστά, επιδιορθώνει, ή συντηρεί, οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, ή τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, γνωρίζοντας ή έχοντας λόγο για να πιστεύει ότι το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, ή ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός ή άλλο αντικείμενο ανάλογα με την περίπτωση, χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, για σκοπούς διευκόλυνσης της λειτουργίας ή επί καθημερινής βάσης λειτουργίας μη αδειούχου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, που θα έπρεπε να ήσαν αδειούχα, ή

(γ) παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γνωρίζοντας, ή έχοντας λόγο για να πιστεύει, ότι η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας στο εν λόγω πρόσωπο διευκολύνει τη λειτουργία ή την επί καθημερινής βάσης λειτουργία μη αδειούχου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, που θα έπρεπε να ήσαν αδειούχα.

(6) Πρόσωπο το οποίο -

(α) Αποστέλλει διά δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, μήνυμα ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο είναι κατάφορα προσβλητικό ή άσεμνου ή αισχρού ή απειλητικού χαρακτήρα, ή

(β) αποστέλλει διά δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, με σκοπό την πρόκληση ενόχλησης, παρενόχλησης ή άσκοπης ανησυχίας σε άλλο πρόσωπο, μήνυμα, το οποίο γνωρίζει ότι είναι ψευδές ή χρησιμοποιεί επίμονα για τον πιο πάνω σκοπό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

(7) Πρόσωπο, που χρησιμοποιεί οποιαδήποτε συσκευή, είτε αυτή είναι συσκευή ραδιοεπικοινωνιών είτε όχι, για σκοπούς παρεμβολής σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(8) Πρόσωπο που είναι αδειούχο, ή εργοδοτούμενο από αδειούχο, ή που απασχολείται υπό οποιαδήποτε ιδιότητα από οποιοδήποτε αδειούχο, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές αν κατά παράβαση του καθήκοντος αυτού -

(α) Παρεμποδίζει ή παρακωλύει την αποστολή, μεταφορά ή παράδοση οποιουδήποτε μηνύματος ή

(β) εσκεμμένα τροποποιεί ή παρεμβαίνει στο περιεχόμενο οποιουδήποτε μηνύματος, ή

(γ) εσκεμμένα αναχαιτίζει οποιοδήποτε μήνυμα ή εσκεμμένα αποκαλύπτει ή χρησιμοποιεί το περιεχόμενο οποιουδήποτε μηνύματος, ή οποιασδήποτε πληροφορίας ή εγγράφου που σχετίζεται με το περιεχόμενο οποιουδήποτε μηνύματος, ή με ζητήματα δημόσιας φύσης ή τα προσωπικά στοιχεία οποιουδήποτε προσώπου.