Κατάσχεση

138. Ταχυδρομικά αντικείμενα, τα οποία περιέχουν οτιδήποτε του οποίου ή η αποστολή ταχυδρομικώς είναι απαγορευμένη διά του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ νόμου ή κανονισμών, ως και ταχυδρομικά αντικείμενα για το περιεχόμενο των οποίων έγινε σκόπιμα αναληθής δήλωση από τον αποστολέα, δύναται να κατασχεθούν ως υποκείμενα σε δήμευση μαζί με όλο το περιεχόμενο αυτών, δυνάμει και σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία.