Κατακράτηση ταχυδρομικών αντικειμένων

140. -(1) Σε περίπτωση που παροχέας ταχυδρομικών υπηρεσιών έχει λόγο να πιστεύει ότι οποιοδήποτε ταχυδρομικό αντικείμενο περιέχει οποιαδήποτε εμπορεύματα -

(α) Σε σχέση με τα οποία έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα ή διαπράττεται ποινικό αδίκημα ή γίνεται απόπειρα διαπράξεως αδικήματος,

(β) τα οποία υπόκεινται σε πληρωμή οποιωνδήποτε τελωνειακών δασμών ή και φόρων,

(γ) σε σχέση με τα οποία υπάρχει, δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου ή κανονισμών ή δυνάμει οποιασδήποτε διεθνούς συνθήκης, συμβάσεως ή συμφωνίας, που δεσμεύει τη Δημοκρατία, οποιαδήποτε απαγόρευση ή περιορισμός, είτε σε σχέση με την εισαγωγή τους ή τη μεταφορά τους μέσω ταχυδρομείου, ή άλλως πως,

τότε αυτός οφείλει να κατακρατήσει το ταχυδρομικό αντικείμενο στο πλησιέστερο προς τη διεύθυνση του παραλήπτη ταχυδρομείο, και να απαιτήσει με γραπτή ειδοποίηση την προσέλευση στο εν λόγω ταχυδρομείο σε καθορισμένο χρόνο, του παραλήπτη ή άλλου δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του για το άνοιγμα του εν λόγω ταχυδρομικού αντικειμένου στην παρουσία του.

(2) Ταχυδρομικό αντικείμενο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), του παρόντος άρθρου, ανοίγεται στον αναφερόμενο στο εν λόγω εδάφιο τόπο κατά τον αναφερόμενο σ' αυτό χρόνο, στην παρουσία λειτουργού του παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών και τελωνειακού λειτουργού, από τον παραλήπτη ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού, ή σε περίπτωση που ο παραλήπτης ή ο αντιπρόσωπος αυτού δεν παρουσιάζεται ή αρνείται να ανοίξει το σχετικό ταχυδρομικό αντικείμενο, αυτό ανοίγεται από τους εν λόγω λειτουργούς και επίσης από μέλος της αστυνομίας, καθ' όσον αφορά τις περιπτώσεις (α) και (γ) του εδαφίου (1).

(3) Σε περίπτωση που εξακριβώνεται ότι ταχυδρομικό αντικείμενο περιέχει οποιαδήποτε εμπορεύματα -

(α) Η εισαγωγή των οποίων απαγορεύεται ή περιορίζεται ή των οποίων η μεταφορά μέσω ταχυδρομείου απαγορεύεται δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου ή κανονισμών ή δυνάμει οποιασδήποτε διεθνούς συνθήκης, συμβάσεως ή συμφωνίας που δεσμεύει τη Δημοκρατία, τότε το ταχυδρομικό αντικείμενο υπόκειται σε δήμευση δυνάμει και σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία,

(β) τα οποία υπόκεινται σε πληρωμή οποιωνδήποτε τελωνειακών δασμών ή και φόρων, τότε το ταχυδρομικό αντικείμενο κατακρατείται στο ταχυδρομείο, μέχρις ότου οι εν λόγω δασμοί καταβληθούν,

(γ) σε σχέση, με το οποίο έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα ή διαπράττεται ποινικό αδίκημα ή γίνεται απόπειρα διαπράξεως ποινικού αδικήματος, ή σε σχέση με τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε απαγόρευση ή περιορισμός, άλλος από τους αναφερομένους στην παράγραφο (α) αμέσως πιο πάνω, τότε το ταχυδρομικό αντικείμενο κατακρατείται για το σκοπό οποιωνδήποτε περαιτέρω διαδικασιών δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ νόμου ή κανονισμών.