Σημείωση
21 του Ν.47(I)/2012Έναρξη της ισχύος του Ν.47(I)/2012

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.47(I)/2012] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.