Σημείωση
22 του Ν.47(I)/2012Κατάργηση

Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2002 καταργείται.