Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου

21. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1ην Ιανουαρίου 2003.