Υποχρέωση Εργοδοτουμένου σε περίπτωση λήψης άδειας για λόγους ανωτέρας βίας

13. Εργοδοτούμενος που προτίθεται να κάνει χρήση της άδειας για λόγους ανωτέρας βίας πρέπει να ειδοποιεί τον εργοδότη του το συντομότερο δυνατό.