Απαγόρευση τερματισμού απασχόλησης - Διακοπή απασχόλησης

17.—(1) Η λήψη γονικής άδειας ή η απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας, σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί λόγο τερματισμού της απασχόλησης και δε διακόπτει το συνεχές της απασχόλησης.

(2) Τερματισμός της απασχόλησης του εργοδοτουμένου που γίνεται κατά παράβαση του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου είναι παράνομος και παρέχει στον εργοδοτούμενο δικαίωμα αποζημίωσης.