Γονική άδεια

4.—(1) Κάθε γονέας εργοδοτούμενος δικαιούται να λάβει συνολική γονική άδεια, χωρίς αποδοχές, η διάρκεια της οποίας μπορεί να φθάσει έως δεκατρείς εβδομάδες, λόγω γέννησης ή υιοθεσίας παιδιού, με σκοπό τη φροντίδα και ανατροφή του παιδιού:

Νοείται ότι το πιο πάνω δικαίωμα είναι ατομικό και αμεταβίβαστο, εκτός από περιπτώσεις, στις οποίες ο πατέρας έχει λάβει γονική άδεια τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδων, οπόταν επιτρέπεται η μεταβίβαση δύο (2) εβδομάδων από το υπόλοιπο της συνολικής του άδειας, στο υπόλοιπο συνολικής άδειας της μητέρας, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(2)(α) Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων από ένα παιδιών, το δικαίωμα των γονέων είναι αυτοτελές για το κάθε ένα από αυτά.

(β) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν γεννηθεί πάνω από ένα παιδιά την ίδια μέρα το δικαίωμα γονικής άδειας είναι δεκατρείς εβδομάδες για κάθε παιδί.

(3) Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη αποφασίζουν, με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιός από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα:

Νοείται ότι, με τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη, και οι δυο γονείς μπορούν να κάνουν χρήση συγχρόνως του δικαιώματος αυτού.