Προειδοποίηση για λήψη γονικής άδειας

6. Εργοδοτούμενος που προτίθεται να κάνει χρήση του δικαιώματος της γονικής άδειας υποχρεούται να προειδοποιήσει γραπτώς τον εργοδότη του, πέντε εβδομάδες πριν την ημέρα έναρξης της γονικής άδειας, για την ημερομηνία έναρξης και λήξης της γονικής άδειας.