Σημείωση
39 του Ν.7(I)/2007Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις

(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.7(I)/2007], ο περί της Ελεύθερης Διακίνησης και Διαμονής των Υπηκόων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους Νόμος και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί καταργούνται.

(2) Οποιαδήποτε άδεια εκδόθηκε δυνάμει των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) Νόμων και Κανονισμών, εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ.

(3) Οποιεσδήποτε αιτήσεις υποβλήθηκαν δυνάμει του Νόμου και των Κανονισμών του εδαφίου (1), πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.7(I)/2007], και των οποίων η εξέταση εκκρεμεί κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.7(I)/2007], θεωρούνται ως αιτήσεις υποβληθείσες δυνάμει του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.7(I)/2007] και εξετάζονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.7(I)/2007] και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.