Σημείωση
19 του Ν.126(I)/2004΄Εναρξη της ισχύος του Ν.126(I)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.126(I)/2004] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.