Χρονική ισχύς της απέλασης

71Α.-(1) Πρόσωπο που έχει απελαθεί από τη Δημοκρατία για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας δύναται να υποβάλει νέα αίτηση προκειμένου να του επιτραπεί η είσοδος στη Δημοκρατία.

(2) Η αίτηση του ενδιαφερόμενου υποβάλλετε στην αρμόδια αρχή εντός εύλογης υπό τις περιστάσεις προθεσμίας μετά την πάροδο διετίας από την έκδοση της απόφασης περί απέλασης, υποβάλλοντας στοιχεία και/ή τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν την ουσιώδη μεταβολή των περιστάσεων που είχαν δικαιολογήσει την απόφαση περί απέλασης.

(3) Η αρμόδια αρχή οφείλει να αποφανθεί επί της νέας αίτησης εντός τριών μηνών από την υποβολή της.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 69, η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί την απόφασή της στον ενδιαφερόμενο το συντομότερο.

(5) Ο ενδιαφερόμενος δεν έχει κανένα δικαίωμα εισόδου στη Δημοκρατία ενόσω εξετάζεται ή αίτησή του.