Είσοδος - έξοδος

16. Για την είσοδο στη Δημοκρατία και την έξοδο από αυτήν των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 15 εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6.