Διάρκεια δικαιώματος διαμονής

49. Το δικαίωμα διαμονής υφίσταται για όσο διάστημα οι δικαιούχοι εξακολουθούν να πληρούν τους όρους που προβλέπουν οι παράγραφοι (β) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 48, και περιορίζεται στη διάρκεια του παρακολουθούμενου κύκλου επαγγελματικής εκπαίδευσης.