Προϋποθέσεις εφαρμογής περιορισμών για λόγους δημόσιας υγείας

67.-(1) Οι ασθένειες ή αναπηρίες, οι οποίες δύνανται να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου στη Δημοκρατία ή άρνηση χορήγησης της πρώτης άδειας διαμονής, καθορίζονται στο Δεύτερο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

(2) Ασθένειες ή αναπηρίες που παρουσιάζονται μετά τη χορήγηση της πρώτης άδειας διαμονής, δεν δικαιολογούν άρνηση ανανέωσης της άδειας διαμονής ή την απέλαση από τη Δημοκρατία.

(3) Ο Υπουργός δύναται, εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που το δικαιολογούν, να ζητήσει από πρόσωπο να υποβληθεί σε δωρεάν ιατρική εξέταση από τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι δεν πάσχει από νόσο ή αναπηρία του είδους που αναφέρεται στο εδάφιο (1). Αυτές οι ιατρικές εξετάσεις δεν μπορούν να έχουν συστηματικό χαρακτήρα.