Άδεια διαμονής

47.- (1) Σε κάθε πρόσωπο που δικαιούται διαμονής στη Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 44, χορηγείται έγγραφη άδεια διαμονής.

(2) Η άδεια διαμονής έχει διάρκεια ισχύος ίση με τη διάρκεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Όπου η τελευταία υπερβαίνει το ένα έτος, η ισχύς της άδειας διαμονής ορίζεται σε ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης.

(3) Στα μέλη οικογένειας, τα οποία δεν έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους, χορηγείται έγγραφο διαμονής της ίδιας ισχύος με αυτό που χορηγείται στον υπήκοο κράτους μέλους από τον οποίο εξαρτώνται.