Διατυπώσεις χορήγησης άδειας ή εγγράφου διαμονής

58.-(1) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 38, σχετικά με τις διατυπώσεις χορήγησης άδειας ή εγγράφου διαμονής έχουν εφαρμογή, κατ’ αναλογία, και για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 54.

(2) Για τη χορήγηση της άδειας ή του εγγράφου διαμονής απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(α) Το ισχύον διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας, βάσει του οποίου ο ενδιαφερόμενος εισήλθε στη Δημοκρατία·

(β) αποδεικτικά στοιχεία ότι τόσο ο ίδιος όσο και τα μέλη της οικογένειάς του, διαθέτουν ασφάλιση υγείας που να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων στη Δημοκρατία, καθώς και επαρκείς πόρους ώστε να μην επιβαρύνουν, κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας·

(γ) από τα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου του δικαιώματος διαμονής, απαιτούνται, κατ’ αναλογία, τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 8.