Επίδομα συντήρησης

51. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δε θεμελιώνουν δικαίωμα χορήγησης επιδόματος συντήρηρης από τη Δημοκρατία για σπουδαστές που είναι κάτοχοι του δικαιώματος διαμονής.