Δευτερεύουσα κατοικία

61. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν επηρεάζουν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την απόκτηση δευτερεύουσας κατοικίας.