Πεδίον εφαρμογής

4.(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε όλους τους εργοδοτούμενους με εργασία ορισμένου χρόνου που έχουν σύμβαση ή σχέση εργασίας όπως αυτές καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή την πρακτική.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Στις σχέσεις βασικής επαγγελματικής κατάρτισης και τα συστήματα μαθητείας·

(β) στις συμβάσεις ή τις σχέσεις εργασίας που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο ενός ειδικού δημόσιου ή από το δημόσιο υποστηριζόμενου προγράμματος κατάρτισης, ένταξης και επαγγελματικής επανεκπαίδευσης.