Επιθεωρητές ή άλλοι λειτουργοί

12. Ο Υπουργός δύναται να ορίζει Επιθεωρητές και/ή άλλους λειτουργούς, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.