Κανονισμοί

13.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για την ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο είναι δυνατό να ρυθμιστεί με Κανονισμούς.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οι Κανονισμοί μπορεί ειδικότερα να καθορίζουν τα καθήκοντα ή τις εξουσίες των Επιθεωρητών και/ή άλλων λειτουργών που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου.