Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

"αντίστοιχος εργοδοτούμενος με εργασία αορίστου χρόνου" σημαίνει τον εργοδοτούμενο που έχει σύμβαση ή σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στην ίδια επιχείρηση ή εκμετάλλευση, και απασχολείται στην ίδια ή παρόμοια εργασία/απασχόληση, λαμβανομένων υπόψη των προσόντων ή των δεξιοτήτων·

"αρχή της αναλογικότητας" σημαίνει ότι όπου ένας αντίστοιχος εργοδοτούμενος με εργασία αορίστου χρόνου εργοδοτείται με βάση συγκεκριμένους όρους και συνθήκες απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος με εργασία ορισμένου χρόνου θα εργοδοτείται με τους ίδιους όρους και συνθήκες απασχόλησης κατ΄ αναλογία προς το χρόνο εργασίας του·

"εργοδοτούμενος με εργασία ορισμένου χρόνου" σημαίνει τον εργοδοτούμενο που έχει σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία έχει συναφθεί απευθείας μεταξύ του εργοδότη και του εργοδοτούμενου και η λήξη της οποίας καθορίζεται από αντικειμενικούς όρους, όπως παρέλευση συγκεκριμένης ημερομηνίας, ολοκλήρωση συγκεκριμένου έργου ή πραγματοποίηση συγκεκριμένου γεγονότος·

"Συμβασιούχος Οπλίτης" ή "ΣΥ.ΟΠ." σημαίνει πρόσωπο που προσλαμβάνεται με σύμβαση ως οπλίτης δυνάμει των διατάξεων του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου ή του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου·

"Συμβασιούχος Υπαξιωματικός" ή "Σ.ΥΠ." σημαίνει πρόσωπο που υπηρετεί στο Στρατό της Δημοκρατίας με σύμβαση δυνάμει των διατάξεων του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.