Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις

14. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εμποδίζουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις με συλλογικές συμβάσεις ή με συμφωνίες μεταξύ εργοδότη και των εργοδοτουμένων ή των εκπροσώπων τους.