Ενημέρωση και διαβούλευση

9.(1) Οι εργοδοτούμενοι με εργασία ορισμένου χρόνου λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του κατώτατου ορίου πάνω από το οποίο μπορούν τα αντιπροσωπευτικά όργανα των εργοδοτουμένων να συγκροτούνται μέσα στην επιχείρηση ή εκμετάλλευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συλλογικές συμβάσεις και πρακτική.

(2) Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου καθορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συλλογικές συμβάσεις και πρακτική και τηρούμενης της αρχής της μη διάκρισης σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος Νόμου.

(3) Ο εργοδότης, στο μέτρο του δυνατού, θα μεριμνά για την παροχή κατάλληλης ενημέρωσης στα υπάρχοντα αντιπροσωπευτικά όργανα των εργοδοτουμένων σχετικά με την απασχόληση εργοδοτουμένων με εργασία ορισμένου χρόνου στην επιχείρηση ή εκμετάλλευση.