Σημείωση
42(α) του Ν.219(Ι)/2012Σημείωση Συντάκτη

Εκ παραδρομής η Βουλή αναφέρει στο άρθρο 42(α) του τροποποιητικού νόμου 219(Ι)/2012 όπως αναριθμηστεί το άρθρο 37 του βασικού νόμου σε άρθρο 38 αντί σε άρθρο 39.