Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού

55.-(1) Τα μέτρα τα οποία δύναται να λαμβάνει η ΡΑΕΚ σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο προκειμένου να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού συνάδουν προς τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε το άρθρο 30, και προς τη νομοθεσία της Ένωσης.

(2) Τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι αναλογικά, διαφανή και δεν δημιουργούν διακρίσεις. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή μόνον κατόπιν κοινοποίησης στην Επιτροπή και έγκρισης από αυτήν.