Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θ’ αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004.