Επιβολή διοικητικού προστίμου

54.-(1) Η απόφαση της ΡΑΕΚ, για επιβολή διοικητικού προστίμου δυνάμει του άρθρου 13(4), είναι αιτιολογημένη και επιδίδεται στο πρόσωπο το οποίο κρίθηκε ότι ευθύνεται για την παραβίαση ή την παράλειψη.

(2) Το επηρεαζόμενο πρόσωπο, δύναται μέσα σε διάστημα 30 ημερών από τη λήψη της προαναφερόμενης απόφασης, να υποβάλει γραπτές παραστάσεις στη ΡΑΕΚ.

(3) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από τη ΡΑΕΚ. Η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εναντίον της απόφασης της ΡΑΕΚ για επιβολή του διοικητικού προστίμου δεν αναστέλλει την υποχρέωση άμεσης καταβολής του διοικητικού προστίμου.

(4) Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, η ΡΑΕΚ λαμβάνει δικαστικά μέτρα για είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικό χρέος που οφείλεται στη Δημοκρατία και τα ποσά που εισπράττονται από τη ΡΑΕΚ, καταβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών.

(5) Άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε ποινικών διαδικασιών που υφίστανται ή έχουν ολοκληρωθεί, η ΡΑΕΚ έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις και να επιβάλλει κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα για τις παραβάσεις των άρθρων 7Α(β)(i), 7Α(β)(ii), 7Α(β)(iii) και 7Α(β)(iv):

Νοείται ότι, οι εξουσίες της ΡΑΕΚ δεν επηρεάζουν τις εξουσίες της κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (3) του άρθρου 7.

(6) Η ΡΑΕΚ έχει την εξουσία να λαμβάνει και/ή να επιβάλλει τα κατωτέρω διοικητικά μέτρα και κυρώσεις, στην περίπτωση των παραβάσεων που προβλέπονται στο εδάφιο (5) -

(α) Εντολή που υποχρεώνει το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση να τερματίσει τη συμπεριφορά του και να μην την επαναλάβει·

(β) αποστέρηση των αποκτηθέντων κερδών ή των αποφευχθεισών ζημιών λόγω της παράβασης, στο βαθμό που αυτά δύνανται να προσδιοριστούν·

(γ) δημόσια προειδοποίηση που αναφέρει το πρόσωπο που ευθύνεται και τη φύση της παράβασης·

(δ) ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας επιχείρησης·

(ε) προσωρινή απαγόρευση σε πρόσωπο το οποίο ασκεί διευθυντικά καθήκοντα εντός επιχείρησης ή σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο φέρει ευθύνη για την παράβαση, να ασκεί διευθυντικές λειτουργίες εντός  επιχείρησης·

(στ) μόνιμη απαγόρευση, σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των άρθρων 7Α(β)(i) και 7Α(β)(iv), σε πρόσωπο το οποίο ασκεί διευθυντικά καθήκοντα εντός επιχείρησης ή σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, το οποίο φέρει ευθύνη για την παράβαση, να ασκεί διευθυντικές λειτουργίες εντός επιχείρησης·

(ζ) προσωρινή απαγόρευση σε πρόσωπο το οποίο ασκεί διευθυντικά καθήκοντα εντός επιχείρησης ή σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, το οποίο φέρει ευθύνη για την παράβαση, να διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό·

(η) διοικητικές χρηματικές κυρώσεις που ανέρχονται έως και το τριπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το εν λόγω ποσό μπορεί να προσδιοριστεί·

(θ) στην περίπτωση φυσικών προσώπων, διοικητικές χρηματικές κυρώσεις που ανέρχονται-

(i) για παραβάσεις των άρθρων 7Α(β)(i) και 7Α(β)(iv), στα πέντε εκατομμύρια ευρώ (€5.000.000)·

(ii) για παραβάσεις του άρθρου 7Α(β)(ii), στο ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000)· και

(iii) για παραβάσεις του άρθρου 7Α(β)(iii), στις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000)· και·

(ι) στην περίπτωση νομικών προσώπων, διοικητικές χρηματικές κυρώσεις που ανέρχονται -

(i) για παραβάσεις των άρθρων 7Α(β)(i)  και 7Α(β)(iv), στα δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ (€15.000.000)·

(ii) για παραβάσεις του άρθρου 7Α(β)(ii), στα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€2.500.000)· και

(iii) για παραβάσεις του άρθρου 7Α(β)(iii), στο ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000).

(7) Ανεξάρτητα και επιπρόσθετα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή του Κανονισμού από νομικό πρόσωπο, η ΡΑΕΚ δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο-

(α) Σε νομικό πρόσωπο· ή/και

(β) σε διοικητικό σύμβουλο, διευθυντή ή αξιωματούχο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παράβαση οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια.

(8) Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, από οποιοδήποτε πρόσωπο και για την οποία παράβαση δεν προβλέπεται στον παρόντα Νόμο ή στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, ειδικό διοικητικό πρόστιμο, ή σε περίπτωση που πρόσωπο δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε εντολή ή απαγόρευση της ΡΑΕΚ δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (6), η ΡΑΕΚ δύναται να επιβάλει στον παραβάτη διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000) και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000).

(9) Σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (8) ο υπαίτιος παράβασης προσπορίστηκε όφελος από την παράβαση αυτή, το οποίο υπερβαίνει τα ποσά των διοικητικών προστίμων που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο ή στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, ανάλογα με την περίπτωση, η ΡΑΕΚ έχει εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι το διπλάσιο ποσό του οφέλους που ο υπαίτιος αποδεδειγμένα προσπορίστηκε από την παράβαση.

(10) Η ΡΑΕΚ, κατά τον καθορισμό του είδους και του ύψους των διοικητικών κυρώσεων, λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων στοιχείων, όπου εφαρμόζεται -

(α) Τη σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης·

(β) το βαθμό ευθύνης του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου·

(γ) τη χρηματοοικονομική ευρωστία του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου, όπως υποδηλώνεται, ιδίως, από το συνολικό κύκλο εργασιών ενός νομικού προσώπου ή από το ετήσιο εισόδημα ενός φυσικού προσώπου·

(δ) τη σημασία των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο, στο βαθμό που αυτό μπορεί να προσδιοριστεί·

(ε) το επίπεδο συνεργασίας του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου με την ΡΑΕΚ, με την επιφύλαξη της ανάγκης αποστέρησης των αποκτηθέντων κερδών ή αποφευχθεισών ζημιών από το εν λόγω πρόσωπο·

(στ) τις οποιεσδήποτε προηγούμενες παραβάσεις του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου· και

(ζ) τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο για να αποτραπεί τυχόν επανάληψη της παράβασης.