Γραφείο της ΡΑΕΚ

5.-(1) Το δυνάμει των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 ιδρυθέν νομικό πρόσωπο, γνωστό ως το Γραφείο της ΡΑΕΚ, παρέχει στη ΡΑΕΚ τέτοια διευκόλυνση και υπηρεσίες, όπως η ΡΑΕΚ κρίνει αναγκαίο, προς το σκοπό εκτέλεσης όλων των καθηκόντων και άσκησης όλων των εξουσιών, που ανατίθενται στη ΡΑΕΚ δυνάμει του παρόντος Νόμου και για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, καλείται ως το Γραφείο της ΡΑΕΚ.

(2) ΄Ολες οι διατάξεις του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003, που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία του Γραφείου της ΡΑΕΚ, τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής στα θέματα ίδρυσης και λειτουργίας του Γραφείου της ΡΑΕΚ, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.